Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Kompleksowy program wspierający nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ÓsmoklasistyW związku z pandemią COVID-19 szkoły zgłoszone do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty napiszą egzaminy w możliwym dla szkoły terminie. Decyzję dotyczącą daty egzaminów podejmuje Dyrekcja szkoły zgodnie z wytycznymi MEN.

Arkusze wraz z odpowiedziami nie będą w tym roku publikowane na stronach internetowych oraz serwisach Wydawnictwa Operon. Zostaną przekazane do wyłącznej dyspozycji Dyrektorów szkół zgłoszonych do projektu.

Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad spoczywa na szkołach i uczniach biorących udział w egzaminach. Niezwykle ważne jest przestrzeganie ustanowionych procedur i kształtowanie dojrzałej postawy ucznia. Pamiętajmy, że przedwczesne ujawnienie arkuszy przez jednego ucznia wpływa na przebieg egzaminów próbnych we wszystkich szkołach.

Zależy nam, aby wszyscy uczniowie mieli równe szanse na egzaminie próbnym. Przesłanie zeskanowanego arkusza uczniowi niesie za sobą duże ryzyko udostępnienia tego pliku innym osobom. Jako nauczyciele na pewno zdają sobie Państwo sprawę z tego, że uczniowie są kreatywni i chętnie dzielą się ze znajomymi takimi materiałami. Rozpowszechnienie treści zadań zmniejszyłoby możliwość rzetelnego sprawdzenia wiedzy innych uczniów, którzy będą pisać Próbny Egzamin Ósmoklasisty. 

W związku z komunikatem MEN dotyczącym zmian na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r. arkusze II edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem zostaną dostosowane do nowych wymagań egzaminacyjnych. Nowe wymagania zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Wszystkim szkołom biorącym udział w Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty udostępnimy arkusze II edycji 2 lutego 2021 r. (arkusze egzaminu ósmoklasisty opracowane przez CKE, zgodnie z zapowiedzią MEN, zostaną przedstawione w marcu). Szkoły uczestniczące w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem otrzymają również dostęp do panelu do wprowadzania wyników
oraz generowania raportów z podsumowaniem.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Zapisy na egzamin


Zaloguj się i zgłoś szkołę do egzaminu
PRZEJDŹ

Zobacz harmonogram programu
PRZEJDŹ

Baza arkuszy
PRZEJDŹ

Zobacz wyniki ogólnopolskie
PRZEJDŹ

Zobacz rankingi
PRZEJDŹ

Dostępne po zgłoszeniu szkoły:


Pobierz aktualne arkusze i klucze odpowiedzi
ZALOGUJ

Wprowadź wyniki egzaminu
PRZEJDŹ

Zobacz wyniki: szkoły, klasy i ucznia
PRZEJDŹ

Egzamin ósmoklasisty ‒ to warto wiedzieć

Państwowy egzamin po ósmej klasie w roku szkolnym 2020/2021 zostanie przeprowadzony w maju 2021 roku.
  Potrwa 3 dni: od 25 do 27 maja.

• W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- język polski,  Szczegóły
- matematyka, Szczegóły
- język obcy nowożytny.
 
• Lata 2018‒2020 ‒ okres przejściowy, w którym niezbędne jest wyrównanie braków wiedzy wynikających z różnic programowych z języka polskiego i matematyki.
Jeden przedmiot dodatkowy do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia uczniowie będą zdawać dopiero w roku szkolnym 2021/2022.

Kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Kompleksowy autorski program przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty został opracowany specjalnie dla nauczycieli. Powstał, bazując na ponad 10-letnim doświadczeniu Wydawnictwa w przygotowaniach uczniów do egzaminów na każdym etapie nauki.
Program pomaga nauczycielom skutecznie przeprowadzić uczniów przez cały proces nauki do egzaminu. Wspiera nauczyciela w planowaniu pracy i obserwacji jej efektów.

Do indywidualnej dyspozycji nauczyciela udostępniane są:

 • diagnozy na początek roku szkolnego
 • cykliczne testy w trakcie nauki
 • arkusze testów egzaminacyjnych,
 • możliwość stworzenia profilu ucznia i śledzenie jego postępów w nauce.

Po wpisaniu do specjalnego systemu wyników z poszczegolnych testów zostaną udostępnione raporty i statystyki, diagnozujące mocne i słabe strony uczniów. 

Najlepsze efekty daje systematyczna praca oraz dobrze zaplanowana nauka, dlatego program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty rozpoczyna się już od 6 klasy. Cykliczny pomiar postępów uczniów pozwala na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb na poszczególnych etapach przygotowań.

Elementy progamu

Opis programu

Materiał sprawdzający:

 • Diagnoza – przekrojowy test weryfikujący wiedzę na wstępie do danej klasy; w klasie 6 składa się z 12 zadań i można go przeprowadzić w ciągu 45 minut; w klasach 7 i 8 test liczy maksymalnie 21 zadań do rozwiązania w ciągu 90 minut. ZOBACZ
 • Testy 1, 2 – testy w postaci zadań typu egzaminacyjnego obejmujące materiał realizowany zgodnie z harmonogramem podstawy programowej. ZOBACZ

Profil ucznia:

 • Specjalna  platforma do wpisywania przez nauczyciela wyników diagnozy i testów.
 • Śledzenie postępów każdego ucznia – możliwość indywidualnego podejścia do pracy z uczniem. ZOBACZ

Ogólnopolski Próbny Egzamin:

 • Klasa 6 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pdf.
 • Klasa 7 – arkusze egzaminacyjne do pobrania w formie pdf. 
 • Klasa 8 – Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem
  • przebieg egzaminu w formie identycznej jak egzamin państwowy;
  • plan powtórzeniowy dla klas – wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do ich dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12-16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez danego ucznia obszarów umiejętności; ZOBACZ
  • II edycja egzaminu próbnego – komplet arkuszy egzaminacyjnych z kluczem odpowiedzi do pobrania online i indywidualnego wykorzystania przez nauczycieli; pozwala zweryfikować stan wiedzy uczniów tuż przed egzaminem państwowym. SZCZEGÓŁY TUTAJ
  •  

Materiały są dostępne po zalogowaniu lub zarejestrowaniu się w serwisie Operon.


Diagnozy i testy


Pobierz diagnozy i testy
PRZEJDŹ

Wprowadź wyniki diagnozy lub testów
PRZEJDŹ

Profil ucznia
PRZEJDŹ

Zobacz wyniki swojej klasy
PRZEJDŹ

FAQ

Jak zgłosić szkołę do egzaminu?

Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona, która ma konto w systemie Operonu (Operon ID). Wystarczy zalogować się na tej stronie, podając swój login i hasło, oraz wypełnić formularz znajdujący się w "Moje zgłoszenia". Potwierdzenie zgłoszenia jest wysyłane automatycznie na adres e-mail dyrektora placówki. Jedna szkoła może zostać zgłoszona do egzaminu tylko raz. Aby wziąć udział w programie, szkoła deklaruje liczbę uczniów, którzy mają przystąpić do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty. Zgłoszenie można edytować w każdej chwili, aż do dnia zamknięcia zapisów. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu, w tym zobowiązanie się do przeprowadzenia egzaminu w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Operon.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Udział w programie jest dobrowolny. Szkoła przystępująca do programu ponosi opłatę za udział. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz opłat związanych z Ogólnopolskim Egzaminem Ósmoklasisty są dostępne po zalogowaniu.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu?

Każdy nauczyciel może wybrać sposób sprawdzania prac – samodzielnie, na podstawie modeli odpowiedzi lub z wykorzystaniem klucza elektronicznego, który umożliwia automatyczne sprawdzanie prac uczniów. Nauczyciel sprawdzający prace samodzielnie będzie musiał dodatkowo wprowadzić odpowiedzi uczniów do systemu. Wprowadzenie wyników, bez względu na wybrany sposób, jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportu wyników dla szkoły, klasy i uczniów.

Dlaczego warto wprowadzać wyniki?

Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wynikami szkoły, klasy i uczniów. Mogą go odnieść do wyników z poprzednich lat, a także poznać swoją pozycję na tle kraju i województwa. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów, a także o profesjonalizmie kadry nauczycielskiej.

 Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki sprawdzianu mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści. Są to między innymi:

 • plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy,
 • obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych.

Raporty z wynikami szkoły są przekazywane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach całej populacji.

Kto ma dostęp do raportów z wynikami?

Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach całej populacji.