Prezentowane na stronie wyniki ogólnopolskie, opracowane są na podstawie wyników wszystkich uczniów wprowadzonych do panelu.

W tym roku po raz pierwszy prezentujemy Państwu raport dynamiczny, który jest odświeżany codziennie.

Wyniki z roku szkolnego:   Rankingi

Średnie wyniki uczniów
Egzamin z biologii podstawowej uczniowie napisali średnio na %.

Poniższe wykresy dotyczą przedmiotu oraz obszaru wymagań wybranego z listy:Przedmiot      Obszar wymagań  Rozkład wyników uczniów


  

Mediana i dominanta wyników


  


Przykładowa interpretacja: W województwie egzamin z został napisany średnio na 44 %


Skumulowany odsetek uczniów w zależności od uzyskanego odsetka punktówPrzykładowa interpretacja: Jeżeli uczeń napisał egzamin z na % to % uczniów uzyskało wynik gorszy lub taki sam a % uczniów uzyskało wynik lepszy.Poniższe wykresy dotyczą całego testu z wybranego przedmiotuWyniki uczniów w skali 9 - stopniowej:


Skala staninowa (od ang. standard nine), zwana także standardową dziewiątką służy do porównywania wyników wszystkich uczniów piszących egzamin w danym roku. Pozwala ona na porównanie wyniku pojedynczego ucznia w szkole z wynikami wszystkich uczniów w całej Polsce, oraz określenie jaki procent uczniów uzyskał wynik gorszy, lepszy lub porównywalny z jego wynikiem. Wyniki uczniów są normalizowane corocznie- choć przedziały procentowe dla staninów są stałe to przedziały punktowe w poszczególnych latach różnią się, tak jak różnią się wyniki uczniów w danym roczniku.
Poziom wykonania zadania i moc różnicująca:


Poziom wykonania zadania, tzw łatwość zadania jest to stosunek sumy punktów uzyskanych przez uczniów za to zadanie do sumy punktów możliwych do uzyskania za to zadanie.
Interpretacja wskaźnika:


Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja
0,00 - 0,19bardzo trudny
0,20 - 0,49trudny
0,50 - 0,69umiarkowanie trudny
0,70 - 0,89łatwy
0,90 - 1,00bardzo łatwy

Moc różnicująca- zdolność zadania do odróżniania uczniów o wyższych i niższych osiągnięciach egzaminacyjnych z danego przedmiotu. Przyjmuje wartości od -1 do 1. Im wyższa wartość wskaźnika tym zadanie jest konstrukcyjnie lepsze. Zadanie o wysokiej mocy różnicującej rozwiązują uczniowie lepsi, natomiast słabsi nie.
Interpretacja wskaźnika


Liczba zadań w teście Minimalna moc różnicująca zadań Zadowalająca moc różnicująca zadań
100 0,10 0,22
25 0,20 0,42
10 0,32 0,60
5 0,45 0,75

Przykładowa interpretacja: W powyższym teście zadanie okazało się dla uczniów. Zadanie to różnicuje uczniów lepszych i słabszych.


Dziękujemy za udział w tegorocznej zdalnej edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT)!

 

Liczymy na to, że tegoroczny sprawdzian pomógł Państwu podsumować pierwszy etap edukacji uczniów oraz dostarczył cennej informacji zwrotnej.

OSKT to sprawdzian przyjazny dziecku, również za sprawą obecności Bratka – prawdziwego przyjaciela dzieci, zawsze obecnego
i pomagającego w pokonywaniu trudności, dającego pociechę i wsparcie.

 

Uwaga nowość! MOBILNA LEKCJA Z BRATKIEM
Już od września Bratek w smartfonie i na dużym ekranie w klasie – sprawdź szczegóły!
 

MOBILNA LEKCJA Z BRATKIEM