Prezentowane na stronie wyniki ogólnopolskie, opracowane są na podstawie wyników wszystkich uczniów wprowadzonych do panelu.

Panel do wprowadzania wyników będzie dostępny do końca roku szkolnego dla wszystkich szkół biorących udział w Próbnej Maturze z Operonem.

Natomiast w rankingu ogólnopolskim będą uwzględnione wyłącznie szkoły, które wprowadziły wyniki uczniów do panelu do 29 marca.

Wyniki z roku szkolnego:   Rankingi

Wybieralność przedmiotów


Jaki % uczniów zdecydował się zdawać określony egzamin z przedmiotów nieobowiązkowych


Podział maturzystów ze względu na liczbę niezdanych egzaminów


  


Udział procentowy niezdanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych


  

Przykładowa interpretacja: Spośród wszystkich niezdanych egzaminów % stanowią egzaminy z .


Średnie wyniki uczniów z przedmiotów

Egzamin z biologii podstawowej uczniowie napisali średnio na %.Poniższe wykresy dotyczą przedmiotu wybranego z listy:Zdawalność przedmiotu


Przykładowa interpretacja: W województwie pomorskim wybrany przedmiot zdało 91% uczniów.Rozkład wyników uczniów z wybranego przedmiotu:


  


Przykładowa interpretacja: W województwie egzamin z został napisany średnio na 44 %


Skumulowany odsetek uczniów w zależności od uzyskanego odsetka punktówPrzykładowa interpretacja: Jeżeli uczeń napisał egzamin z na % to % uczniów uzyskało wynik gorszy lub taki sam a % uczniów uzyskało wynik lepszy.Wyniki uczniów w skali 9 - stopniowej:


Skala staninowa (od ang. standard nine), zwana także standardową dziewiątką służy do porównywania wyników wszystkich uczniów piszących egzamin w danym roku. Pozwala ona na porównanie wyniku pojedynczego ucznia w szkole z wynikami wszystkich uczniów w całej Polsce, oraz określenie jaki procent uczniów uzyskał wynik gorszy, lepszy lub porównywalny z jego wynikiem. Wyniki uczniów są normalizowane corocznie- choć przedziały procentowe dla staninów są stałe to przedziały punktowe w poszczególnych latach różnią się, tak jak różnią się wyniki uczniów w danym roczniku.
Poziom wykonania zadania i moc różnicująca:


Poziom wykonania zadania, tzw łatwość zadania jest to stosunek sumy punktów uzyskanych przez uczniów za to zadanie do sumy punktów możliwych do uzyskania za to zadanie.
Interpretacja wskaźnika:


Wartość wskaźnika łatwości Interpretacja
0,00 - 0,19bardzo trudny
0,20 - 0,49trudny
0,50 - 0,69umiarkowanie trudny
0,70 - 0,89łatwy
0,90 - 1,00bardzo łatwy

Moc różnicująca- zdolność zadania do odróżniania uczniów o wyższych i niższych osiągnięciach egzaminacyjnych z danego przedmiotu. Przyjmuje wartości od -1 do 1. Im wyższa wartość wskaźnika tym zadanie jest konstrukcyjnie lepsze. Zadanie o wysokiej mocy różnicującej rozwiązują uczniowie lepsi, natomiast słabsi nie.
Interpretacja wskaźnika


Liczba zadań w teście Minimalna moc różnicująca zadań Zadowalająca moc różnicująca zadań
100 0,10 0,22
25 0,20 0,42
10 0,32 0,60
5 0,45 0,75

Przykładowa interpretacja: W powyższym teście zadanie okazało się dla uczniów. Zadanie to różnicuje uczniów lepszych i słabszych.