.

 1. Organizatorem programu Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty 2019 jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 180755 – dalej jako Organizator
 2. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (dalej jako Sprawdzian) to przeprowadzany przez Operon sprawdzian końcowy dla uczniów kończących w roku 2020 klasę trzecią szkoły podstawowej. Sprawdzian przeprowadzany jest w oficjalnej formule i pozwala obiektywnie zweryfikować poziom wiedzy uczniów do niego przystępujących oraz oswoić uczniów z formułą państwowych sprawdzianów. Sprawdzian przeprowadzany jest tego samego dnia w całej Polsce – 07.05.2020.
 3. Celem zapewnienia uczestnictwa uczniów danej szkoły podstawowej w Sprawdzianie, szkoła (dalej jako Uczestnik albo Szkoła uczestnicząca) musi zostać zgłoszona u Organizatora.
 4. Zgłoszenia szkoły do udziału w programie dokonuje Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona (dalej jako Zgłaszający), pod warunkiem, iż posiada konto w systemie Operon ID. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl. Do złożenia zgłoszenia wymagane jest posiadanie konta w systemie Operon ID (www.konto.operon.pl). Po zalogowaniu na stronie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając:
  a) imię i nazwisko Zgłaszającego;
  b) adres korespondencyjny szkoły Uczestnika;
  c) liczbę uczniów przystępujących do egzaminu;
  d) dane do faktury: nazwa płatnika, adres korespondencyjny.
 5. Zgłoszenia należy dokonać w terminie od 16.01.2020 do 03.04.2020.
 6. Przez dokonanie zgłoszenia Uczestnik zobowiązuje się do przeprowadzenia sprawdzianu zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Organizatora. Niezastosowanie się do harmonogramu może wywołać nieprawidłowości w przebiegu tego ogólnopolskiego sprawdzianu w innych szkołach. Ponadto przeprowadzenie Sprawdzianu przed terminem mogłoby spowodować przekazanie uczniom innych szkół zadań i odpowiedzi do zadań, czego skutkiem byłyby niemiarodajne wyniki Sprawdzianu w innych szkołach.
 7. Koszt brutto przeprowadzenia Sprawdzianu w uczestniczącej szkole równy będzie iloczynowi kwoty 7 zł oraz liczby zgłoszonych uczniów, którzy mają wziąć udział w Sprawdzianie. W wypadku zgłoszenia więcej niż 149 uczniów koszt uczestnictwa jednego ucznia wynosi 6 zł. Termin płatności wynosi 45 dni od daty wystawienia faktury. Faktura zostanie załączona do arkuszy dostarczonych do uczestniczącej szkoły. Płatnikiem faktury może być Uczestnik lub inny organ albo instytucja działająca w ramach funkcjonowania szkoły, np. gmina, Rada Rodziców, stowarzyszenie.
 8. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Sprawdzianie najpóźniej do dnia 10.04.2020. Aby dokonać rezygnacji, należy usunąć zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora.
 9. Organizator zobowiązuje się do następujących świadczeń względem Uczestnika:
  a) przygotowanie drukowanych arkuszy egzaminacyjnych zgodnych z programem nauczania opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  b) dostarczenie do placówki Uczestnika zaplombowanej paczki z arkuszami oraz fakturą najpóźniej dzień przed terminem Sprawdzianu, tj. 06.05.2020;
  c) zachowania w tajemnicy treści zadań oraz kluczy odpowiedzi do zadań do czasu ich oficjalnego opublikowania, tj. 08.05.2020 o godzinie 9.00.
  d) przygotowanie materiałów dodatkowych – klucza odpowiedzi do arkusza, kartoteki wymagań ogólnych i szczegółowych, informacji zwrotnej z elementami oceniania kształtującego;
  e) udostępnienie platformy internetowej egzaminy.operon.pl z panelem do wprowadzania wyników oraz generowania raportów z wyników Sprawdzianu dla wszystkich nauczycieli Szkoły uczestniczącej w sprawdzianie, posiadających zweryfikowane konto w systemie Operon ID (dalej jako Użytkownicy);
  f) opublikowanie na stronie egzaminy.operon.pl oraz www.operon.pl arkuszy i kluczy odpowiedzi dla uczniów, dzień po egzaminie, tj. 08.05.2020 o godzinie 9.00;
  g) opublikowane na stronie egzaminy.operon.pl raportu ogólnopolskiego oraz rankingów ogólnopolskiego i wojewódzkiego opracowanych na podstawie wyników wprowadzonych przez Uczestników w dniu 11.06.2020;
  h) udostępnienie na stronie egzaminy.operon.pl certyfikatów uczestnictwa w programie dla wszystkich Uczestników oraz certyfikatów uczestnictwa z potwierdzeniem jakości dla Uczestników, którzy wprowadzili wyniki uczniów przystępujących do Sprawdzianu w dniu 11.06.2020;
  i) udostępnienie wszystkim Użytkownikom bezpłatnego kursu internetowego oraz przyznanie 100% zniżki na egzamin końcowy powiązany z tym kursem. Organizator zastrzega sobie prawo wskazania kursu, o czym poinformuje Użytkowników ze szkoły Uczestnika drogą mailową.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do:
  a) przeprowadzenia Sprawdzianu wyłącznie w dniu i o godzinie ustalonych przez Organizatora, tj. 07.05.2020 o godz. 9.00;
  b) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Sprawdzianu zgodnie z harmonogramem niezwłocznego poinformowania Organizatora za pośrednictwem Infolinii (58 679 00 00). Warunki przeprowadzenia egzaminu w innym, późniejszym terminie będą ustalane indywidualnie;
  c) otwarcia paczki z arkuszami w dniu egzaminu, o godzinie 8.30;
  d) w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy liczbą zamówionych arkuszy a otrzymaną przesyłką lub w przypadku stwierdzenia niezgodności na fakturze niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem Infolinii (58 679 00 00).
 11. Zgłaszający oraz Dyrektor Szkoły uczestniczącej poza powyższymi uprawnieniami może dodatkowo pobierać raport dla szkoły oraz certyfikat udziału w programie.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia w przebiegu Sprawdzianu, które wyniknąć mogą z naruszenia regulaminu przez Uczestnika.
 13. Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.