1. Organizatorem programu Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty 2019 jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 180755 – dalej jako Organizator
 2. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (dalej jako Sprawdzian) to przeprowadzany przez Operon sprawdzian podsumowujący dla uczniów kończących w roku 2020 klasę trzecią szkoły podstawowej. Sprawdzian jest przeprowadzany w oficjalnej formule i pozwala obiektywnie zweryfikować poziom wiedzy uczniów do niego przystępujących. Sprawdzian przeprowadzany jest tego samego dnia w całej Polsce. W związku z epidemią koronawirusa, po konsultacjach z dyrektorami szkół oraz nauczycielami, zadecydowaliśmy  o tym, że tegoroczna edycja OSKT odbędzie się zdalnie. Wszystkie przygotowane dla Państwa materiały udostępnimy bezpłatnie. Celem wprowadzenia wyników uczniów danej szkoły podstawowej, szkoła (dalej jako Uczestnik albo Szkoła uczestnicząca) musi zostać zgłoszona u Organizatora. Natomiast wszystkie materiały tegorocznej edycji, wyjątkowo zostaną udostępnione bezpłatnie na platformie egzaminy.operon.pl.
 3. Zgłoszenia szkoły do udziału w programie dokonuje Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona (dalej jako Zgłaszający), pod warunkiem, iż posiada konto w systemie Operon ID. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl. Do złożenia zgłoszenia wymagane jest posiadanie konta w systemie Operon ID (www.konto.operon.pl). Po zalogowaniu na stronie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając:
  a) imię i nazwisko Zgłaszającego;
  b) adres korespondencyjny szkoły Uczestnika;
 4. Organizator zobowiązuje się do następujących świadczeń względem Uczestnika:
  a) przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych zgodnych z programem nauczania opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i udeostępnienie ich bezpłatnie w formie plików PDF;
  b) przygotowanie materiałów dodatkowych – klucza odpowiedzi do arkusza, kartoteki wymagań ogólnych i szczegółowych, informacji zwrotnej z elementami oceniania kształtującego;
  c) udostępnienie platformy internetowej egzaminy.operon.pl z panelem do wprowadzania wyników oraz generowania raportów z wyników Sprawdzianu dla wszystkich nauczycieli Szkoły uczestniczącej w sprawdzianie, posiadających zweryfikowane konto w systemie Operon ID (dalej jako Użytkownicy);
  d) opublikowanie na stronie egzaminy.operon.pl oraz www.operon.pl arkuszy i kluczy odpowiedzi dla uczniów, dzień po egzaminie, tj. 20.05.2020 o godzinie 9.00;
 5. Uczestnik zobowiązuje się do:
  a) przeprowadzenia Sprawdzianu nie wcześniej niż w dniu i o godzinie ustalonej przez Organizatora, tj. 19.05.2020 o godz. 9.00;
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia w przebiegu Sprawdzianu, które wyniknąć mogą z naruszenia regulaminu przez Uczestnika.
 7. Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.