1. Organizatorem programu Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty 2024 jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3 – dalej jako Organizator.
 2. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (dalej jako Sprawdzian) to przeprowadzany przez Operon sprawdzian podsumowujący dla uczniów kończących w roku 2024 klasę trzecią szkoły podstawowej. Sprawdzian jest przeprowadzany w oficjalnej formule i pozwala obiektywnie zweryfikować poziom wiedzy uczniów do niego przystępujących. Sprawdzian jest przeprowadzany tego samego dnia w całej Polsce. 
 3. Dla wszystkich uczniów, którzy zostaną zapisani na sprawdzian, będą przygotowane i wysłane arkusze papierowe. Sprawdzian zostanie przeprowadzony stacjonarnie w terminie 09.05.2024 r. 
 4. Zgłoszenia szkoły do udziału w programie dokonuje Dyrektor szkoły lub inna osoba przez niego upoważniona (dalej jako Zgłaszający), pod warunkiem, iż posiada konto w systemie Operon ID. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej operon.pl.
 5. Organizator zobowiązuje się do następujących świadczeń względem Uczestnika:
  a) przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych zgodnych z programem nauczania opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i udostępnienie ich w formie arkuszy papierowych zgodnie za opłatą;
  b) przygotowanie materiałów dodatkowych – klucza odpowiedzi do arkusza, kartoteki wymagań ogólnych i szczegółowych, informacji zwrotnej z elementami oceniania kształtującego, o ile zostaną wprowadzone przez nauczyciala/osobe odpowiedzialną wyniki;
  c) udostępnienie platformy internetowej operon.pl z panelem do wprowadzania wyników oraz generowania raportów z wyników Sprawdzianu dla wszystkich nauczycieli uczestniczących w sprawdzianie, posiadających zweryfikowane konto w systemie Operon ID (dalej jako Użytkownicy);
  d) opublikowanie na koncie Zgłaszającego arkuszy i kluczy odpowiedzi dla uczniów, dzień po egzaminie, tj. 10.05.2024 r. o godzinie 9.00;
 6. Uczestnik zobowiązuje się do przeprowadzenia Sprawdzianu nie wcześniej niż w dniu i o godzinie ustalonej przez Organizatora, tj. 09.05.2024 o godz. 9.00;
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia w przebiegu Sprawdzianu, które wyniknąć mogą z naruszenia regulaminu przez Uczestnika.
 8. Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.